SkeletonAnimationProtocol

@objc(FWSkeletonAnimationProtocol)
public protocol SkeletonAnimationProtocol

骨架屏动画协议